O projekcie

W ramach zadania publicznego pod nazwą „Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym” Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie realizuje w okresie od dnia 24 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku projekt „Dzielnicowy pomaga bez barier”. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 49 950,00 zł.

Zakłada on usprawnienie systemu świadczenia usług przez policję w regionie na rzecz Głuchych poprzez upowszechnienie wiedzy na temat działań i możliwości uzyskania przez osoby pokrzywdzone pomocy bezpośrednio u dzielnicowego.

W tym celu na terenie województwa (Szczecin, Koszalin, Wałcz i Stargard) zrealizowanych zostanie przy wsparciu dzielnicowych, 4 dwugodzinne prelekcje obejmujących informacje na temat roli i zadań pełnionych przez dzielnicowych, przybliżenie im obszarów, w których dzielnicowy może pomóc, a do których należą:

  • identyfikowanie źródeł zagrożeń i przyczyn ich powstawania,
  • podejmowanie działań zapobiegawczych,
  • kontrola przestrzegania przepisów prawa,
  • udzielanie podstawowych informacji prawnych (w tym wskazywanie podmiotów właściwych do rozwiązania problemu).

25 dzielnicowych z terenu województwa zachodniopomorskiego wyposażonych zostanie w umiejętności z zakresu podstaw języka migowego w tym słownictwa prawnego, jak również z zakresu zasad komunikacji z osobami niesłyszącymi (ćwiczenia przy udziale Głuchych w systemie dzielnicowy – Głuchy) podczas warsztatów z języka migowego. Program warsztatów obejmie 40 godzin dydaktycznych.

Zostanie opracowany i opublikowany podręcznik multimedialny. W podręczniku zostaną wykorzystane zapisy filmowe z zajęć warsztatowych ukazujące różne przykłady z działań interwencyjnych dzielnicowego, zgłoszone przez osoby Głuche i dzielnicowych. Podręcznik dotrze do dzielnicowych w całej Polsce poprzez wewnętrzną dystrybucję współpracującej z nami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.


plakat-a2-01